Menu:

Behoud het hekken

Begijnhofprocessie van Turnhout


Hoe de begijnen zongen
 

Cursus Catechese
en iconografie

Kunst en muziek
dankzij
REUNIE
en de WGA postcard service

De Griekse Beschaving nota's.doc
Filmpje Goulandris
Bull-leaping

Links:

kbr blueletterbible bijbelencultuur wga
- Communio
- Katholiek Nb
- Tertio
- C'axent
- Davidsfonds
- Christelijk Nws
- Ons Brabants Vaderland
 
 
  contact

 

Welkom op Leerhuis LELIE !

Leerhuis LELIE is een studie-, activiteiten- en dienstencentrum op het gebied van geloof en cultuur en richt lezingen en tentoonstellingen in, produceert teksten en maakt presentaties. Deze website dient ter ondersteuning van de studie en andere activiteiten van leerhuis Lelie.
LELIE staat voor: LEerhuis voor LIturgie en LEven.

 

9 juli 2013

Homilie van paus Franciscus

Gisteren hield de paus een indrukwekkende homilie tijdens een Eucharistie op het vluchtelingeneiland Lampedusa. Frans Van Looveren heeft deze homilie onmiddellijk vertaald, zodat we ze nu reeds op de website kunnen publiceren. Klik hier!

Paasmaandag 2013

Debat over Kerk en homoseksualiteit

Bij het aantreden van de nieuwe paus publiceerden de media vroegere negatieve uitspraken van Franciscus I over homoseksualiteit. In een vraaggesprek met Le Soir ter gelegenheid van Pasen verwoordde aartsbisschop Léonard wat de Kerk leert over homoseksualiteit; de media maakten er wel een schandaaltje van. Omdat de kerkelijke leer over homoseksualiteit aldus toch weer in de belangstelling lijkt te komen, publiceren we een dossier over Kerk en homoseksualiteit. We hopen mettertijd te komen tot een theologische stellingname.

Herfst 2012

In oktober 2012 grepen de slotactiviteiten plaats van Kerk onder Stroom, het jubileum van het bisdom Antwerpen.

Januari 2012

24 januari

In Tertio gaat het debat over het manifest nog steeds voort. Morgen komt de benedictijn Jean Geysens aan het woord. Zie hier zijn bijdrage met een commentaar (tussen vierkante haakjes en in het rood toegevoegd).

13 januari

Zowel over de identiteit van de katholieke school als over het godsdienstonderwijs is er een debat aan de gang. Z.s.m. hopen we een bijdrage hieraan te leveren. Reeds meer dan 10 jaar geleden schreef Marcel Gielis een artikel over de identiteit van het katholiek onderwijs een artikel in Communio. Dit artikel is hier te vinden.

12 januari

Handelen als christen in leven en wereld, het jongste boek van monseigneur André Léonard, geeft alweer aanleiding tot een controverse.

11 januari

Een door Frans Van Looveren tot persartikel bewerkte versie van de reeds op onze website gepubliceerde repliek op prof. Cloots is in Tertio verschenen o.d.t. 'Küng en Lefebvre zijn vijandige tweelingbroers' (op de speciale pagina over het debat over het manifest). Zie ook Tertio van 11 januari 2012.

5 januari

De polemiek over het manifest Gelovigen nemen het woord wordt voortgezet. Het artikel van André Cloots werd overgenomen op de website Rorate. En alweer heeft de website Katholieke Actie Vlaanderen dit artikel gedeeltelijk overgenomen en van commentaar voorzien. Marcel Gielis schreef hierop een reactie, die evenwel door de Guardian Angel niet werd gepubliceerd. In Tertio van 4 januari verscheen een bijdrage van diaken Maurice Temmerman op het debat; Marcel Gielis schreef er een kritiek op.

Begin januari

In een interview in Knack liet mgr. Johan Bonny zich uit over het manifest. Hij pleitte voor de wijding van gehuwde mannen tot priester en voor een belangrijkere rol van de vrouw op alle niveaus in de Kerk. Hierop reageerde de Guardian Angel op zijn website: de bisschop van Antwerpen zou een schismatiek zijn en als gevolg van het interview zou hij een seminarist verloren hebben. Voor de kwestie van de wijding van vrouwen verwijst de Guardian Angel naar een artikel op de website Defensio Fidei. Zie over het statuut van de pauselijke uitspraak van 1994 een artikel van Marcel Gielis, waarin aangetoond wordt "dat in Ordinatio Sacerdotalis een katholieke waarheid gedefinieerd wordt" en dat het hier inderdaad gaat om een onfeilbare uitspraak.

Kerstvakantie 2011-12

Marcel Gielis schreef voor een bundel die in 2012 zal verschijnen, een artikel over het verband tussen kerkhistorische methodiek en kerkhervorming.

Kerstmis 2011

Een kerstwens van Pouwel, Simon en Ayla!

Een kerstwens met muziek van Bach!

Op 21 december verscheen in Tertio een reactie van André Cloots, professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven, op het manifest Gelovigen nemen het woord. In deze reactie worden ook Marcel Gielis en Frans Van Looveren op de korrel genomen. Op Kerstavond voltooide Marcel Gielis een repliek.

December 2011

Het manifest Gelovigen nemen het woord is door ca. 8000 katholieken ondertekend. In een artikel in Tertio (zie de pagina met reacties op het manifest) hebben Frans Van Looveren en Marcel Gielis fundamentele kritiek geuit op het manifest. Dit artikel is overgenomen op de website Rorate en van daar uit op andere websites. Op de website Cogitationes Cordis Ejus werd het artikel met instemming overgenomen, maar op de website Katholieke Actie Vlaanderen werden de auteurs er van beschuldigd eigenlijk de opvattingen van de 'Brugse ketters' (de initiatiefnemers van het manifest) te delen, waardoor er een discussie ontstond. In De Standaard van 17-18 december werd in enkele artikelen ingegaan op het manifest. Marcel Gielis schreef hier een reactie op.

Op 8 december ging het Jubileumjaar van het bisdom Antwerpen van start met de opening van de tentoonstelling Stroomopwaarts (zie hier informatie over deze tentoonstelling). RTV bracht een verslag over de opening.

April 2011

Op 31 maart heeft de Bijzondere Parlementaire Commissie betreffende het seksueel misbruik vooral in de Kerk haar rapport ingediend. Op donderdag 31 maart en vrijdag en zaterdag 1 en 2 april heeft de Faculteit van Kerkelijk Recht van de KULeuven te Leuven en Brussel een congres georganiseerd. We hopen binnenkort een commentaar te kunnen leveren op beide evenementen.

Maart 2011

Een verworvenheid van de regeringsonderhandelingen?

Sinds het afschieten van de nota van Vande Lanotte door Wouter Beke zou men eigenlijk het inzicht dat de Belgische sociale zekerheid en niet kan gesplitst worden - en dus uiteindelijk België zelf evenmin - als een belangrijke verworvenheid moeten beschouwen. Als partij die aanstuurt op het verdwijnen van België heeft de N-VA het daar moeilijk mee. Daardoor zet ze zich buitenspel. Hier een notitie over het ontstaan van de splitsingslogica, die nu op haar grens gestoten is.

1 november 2010

De uitspraak van Mgr. Léonard over bejaarde pedofiele priesters

Een andere uitspraak van Mgr. Léonard, die waarschijnlijk evenzeer verkeerd begrepen is als die over aids, blijft ook reacties uitlokken. Ziehier bijdragen aan de discussie op fora in DS Online. Zie ook de reactie van C'axent.

Oktober 2010

De uitspraak van Mgr. Léonard over aids

In zijn boek Gesprekken liet Mgr. Léonard zich in een hoofdstuk over bio-ethische vraagstukken uit over het verband tussen seksuele bevrijding en aids; hij lokte hiermee een storm van protest uit. De bijdragen van Marcel Gielis aan de discussie op fora in DS Online betreffende de uitspraak van Mgr. Léonard zijn op deze website verzameld, tezamen met een aantal andere interessante reacties. 

Seksueel misbruik in de Kerk en het falen van het gerecht

De discussie over seksueel misbruik in de Kerk is door de flagrante flaters van het gerecht in de Operatie Kelk overgegaan in een discussie over het functioneren van de Belgische justitie. Ook hierover zijn bijdragen aan de discussie op fora in DS Online verzameld op een webpagina. Lees van Marcel Gielis en Frans Van Looveren ook een pleidooi voor een grondige doorlichting van het gerecht n.a.v. de Fortiszaak uit het najaar van 2008.

September 2010

Het sociale Europa en de splitsing van België

N.a.v. de regeringsvorming kwam de splitsing van (takken van) de sociale zekerheid ter sprake. In een reactie op een column van Bart De Wever verzet Marcel Gielis zich vanuit zijn ervaring als grensarbeider - omwille van de Europese regelgeving - tegen een splitsing van takken van de sociale zekerheid die zoals de kinderbijslagen onder E.E.G.-verordening 1408/71 vallen. Doch enkele maanden geleden heeft Bart De Wever i.v.m. sociale zekerheid voorstellen gedaan die helemaal in de lijn van de sociale leer van de Kerk liggen: zie op deze website een kritische bedenking bij een column van Bart De Wever (met een verwijzing naar een discussie over een boek van Danny Pieters, een andere NVA-voorman). Ook in de column 'Bels Lijntje' vertelt Marcel Gielis over zijn ervaring als grensarbeider i.v.m. sociale zekerheid en de Europese regelgeving dienaangaande. Verder willen we er nog op wijzen dat we in de discussie over de paus en condooms (zie hieronder 'April 2009') aan de zijde staan van Bart De Wever, die in een indrukwekkende rede Mirari vos (verwijzing naar de veronderstelde veroordeling van de Belgische liberaal-katholieken) in het parlement de typisch Belgisch opvatting van godsdienstvrijheid verdedigde.

Seksueel misbruik in de Kerk

Sinds einde augustus woedt de discussie over de Danneelstapes en vervolgens over het rapport van de Commissie-Adriaenssens en de pedofilieschandalen in de Kerk. De bijdragen van Marcel Gielis aan de discussie op fora in DS Online zijn ook op een pagina van deze website te vinden.

Augustus 2010

Een foute landkaart en de communautaire problemen

Op 17 augustus verscheen in DS een artikel over een foute Vlaamse landkaart. Deze landkaart kan aanleiding geven tot beschouwingen over de Belgische communautaire problemen. Ziehier de interventies van Marcel Gielis in de discussie.

Rwanda

In De Standaard van 9 augustus 2010 schreef Walter Zinzen een opiniestuk over Paul Kagame en de genocide in Rwanda. Onze reactie is intussen onder dit stuk te vinden op de website van De Standaard. Een uitvoeriger versie van deze reactie is hier te vinden.

Voorjaar 2010

Frans van Looveren en Marcel Gielis schreven een artikel voor Tertio over dialoog en identiteit.

Op vraag o.a. van een seminariepresident sprak Marcel Gielis zich uit over de kwestie van pedofilie in de Kerk. Na enige aarzeling wordt een artikel hierover  op deze website gepubliceerd. Aanvullingen, waarin rekenschap gegeven wordt van de recente ontwikkelingen, zullen hopelijk binnenkort gepubliceerd worden.

April 2010
De kerkhofmuur in Turnhout
Door de heraanleg van de Grote Markt in Turnhout dreigt het hekken dat erop wijst dat daar nog een echt kerkhof bewaard is, te verdwijnen. Wij steunen de actie van het platform voor het behoud van deze kerkhofmuur. Zie hier een reactie op een artikel in de Gazet van Turnhout.

Maart 2010
Een polemiek over het geslachtelijk onderscheid
Rechtzetting door Griet Vandermassen
"Ik betwijfel of de verschillen tussen mannen en vrouwen groter zijn dan die tussen mannen onderling en tussen vrouwen onderling", schreef Nathalie De Bleeckere afgelopen week. Dit artikel draagt bewijzen aan die fundamentele verschillen aan het licht brengen. Hiermee blijft ook onze conclusie dat de sociale leer van de Kerk door wetenschappelijk onderzoek bevestigd wordt, overeind!

Reactie van Nathalie De Bleeckere
In dit artikel wordt de fundamentele stelling van Bart De Wever, die we hieronder citeerden, bestreden.

Column van Bart De Wever
Bart De Wever heeft in De Standaard een moedige en voortreffelijke column geschreven, waarin hij stelt: "Er werd sinds de jaren zestig veel wetenschappelijk onderzoek ondernomen om aan te tonen dat verschillen tussen de seksen voornamelijk sociaal geconstrueerd zouden zijn, maar men faalde telkens jammerlijk in dat opzet". Hiermee lijkt de katholieke sociale leer die uitgaat van het geslachtelijk verschil, wetenschappelijk bevestigd. Het 'klassieke feminisme' heeft volgens N-VA-voorzitter afgedaan! We willen wel een kritische bedenking maken bij zijn conclusie aangaande iemand die "uit de klassieke arbeidsmarkt stapt om voor het gezin te zorgen".

December 2009
In Memoriam Edward Schillebeeckx
Ter gelegenheid van het overlijden van Edward Schillebeeckx publiceert de LELIE een biografisch artikel over deze grote theoloog, alsook een webpagina met links naar persartikelen en naar een TV-uitzending, en met enkele aantekeningen bij het biografisch artikel.

Kerk onder stroom - [4]50 jaar Bisdom Antwerpen
Zoals blijkt uit een aantal pagina's van deze website (pagina's over de geschiedenis van de bisdommen Antwerpen en 's-Hertogenbosch) zijn medewerkers van Leerhuis Lelie het voorbije jaar betrokken geweest bij de herdenking van de stichting van de bisdommen in de Nederlanden in 1559, dus 450 jaar geleden in 2009, o.a. van het oude bisdom Antwerpen. Het nieuwe bisdom Antwerpen start in dit herdenkingsjaar meteen de viering van zijn 50-jarig bestaan in 2012. Zie de website kerk onder stroom.

Het maatschappelijk debat over de verhouding staat - religies
O.a. Jean-Jacques De Gucht diende een wetsvoorstel in over een 'absolute scheiding tussen kerk en staat'. Dat dit voorstel - gelukkig - onmiddellijk door de Raad van State gekelderd werd, illustreert hoezeer we het bij het rechte eind hadden toen we in oktober l.l. in een commentaar bij een DS-artikel schreven dat niet onze moslims, maar liberalen zoals Dedecker - en blijkbaar dus ook De Gucht - een samenlevingsprobleem vormen.

Oktober 2009
Commentaar bij een dubbelinterview in De Standaard

In het dubbelinterview met J.-M. Dedecker en Meyrem Almaci komt een zeer revelerende uitspraak van laatstgenoemde voor: "De Franse lekenstaat druist in tegen onze traditie". Almaci geeft hiermee te kennen dat zij veel beter op de hoogte is van en geïntegreerd in onze traditie en cultuur dan Dedecker. In ons commentaar stellen we dan ook: niet de migranten, maar figuren zoals J.-M. Dedecker zijn het probleem!

Een kardinaal, de paus en AIDS
Kardinaal Peter Turcson gaf de indruk zich te distantiëren van het standpunt van de paus inzake condooms. Niets is minder waar. Lees hier wat de kardinaal werkelijk gezegd heeft.

September 2009
Een column over Turnhout en Tilburg
Op de Groot-Kempische Cultuurdag te Tilburg op 26 september 2009 sprak Marcel Gielis een column uit over de verhouding Nederland-België. Hij wees op de betekenis van het verleden van Turnhout en Tilburg voor het oplossen van actuele samenlevingsproblemen.

De actuele betekenis van een ridderorde
Tijdens de voorbije vakantie verscheen in Tertio een interview over de Ridderorde van het H. Graf. Lees hier een uitvoeriger bijdrage van de geïnterviewde ridder Louis Kruyfhooft over de betekenis van deze orde.

Debat over de paus en Vaticanum II
Ondanks alle commotie enkele maanden geleden over de houding van de paus tegenover de aanhangers van Lefebvre, de schismatieke beweging waarvan een van de bisschoppen zich ontpopte tot een negationist, zet de H. Stoel de inspanningen verder om deze beweging opnieuw in de Kerk te loodsen. Zie hier een artikel over de onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de katholieke Kerk en van van de Pius X-broederschap. Opvallend is van bij de aanvang reeds heel duidelijk gesteld wordt dat de Kerk geen enkele toegeving zal doen waardoor afbreuk zou worden gedaan aan de verworvenheden van het Tweede Vaticaans Concilie, die door de Lefebvrianen als afwijkingen van de rechte leer worden beschouwd: de vrij positieve houding tegenover andere godsdiensten en de godsdienstvrijheid.

Debat over de paus en condooms
Zie hier alweer een interventie van een belangrijke specialist die de paus volmondig gelijk geeft wat betreft diens opvatting over de rol van condooms in de bestrijding van AIDS.

Mei 2009
29 mei 2009
Een bericht van Zenit over een nieuwe rede van de paus over Aids in Afrika: de Kerk blijft bij haar standpunt dat preventie van Aids alleen kan gebeuren door onthouding van seks of huwelijkstrouw, maar bovenal zegt zij haar blijvende concrete hulp toe aan Aidspatiënten.
Lees verder...
28 mei 2009
Een bericht van Zenit over de visie van paus Benedictus op het concilie
(ter aanvulling van het Tertioartikel over progressieven en Vaticanum II uit maart 2009, onderaan deze pagina)
BRUSSEL - In de Senaatscommissie Buitenlandse Zaken heeft Marleen Temmerman (SP.A) haar resolutievoorstel over de controversiële
condoom-uitspraken van de paus teruggetrokken.
Lees verder...
April 2009
Een nota over Belgische politiek, de paus en AIDS
(in een uitvoerige redactie) & toelichtingen van de auteurs.
Bijdrage in De Standaard van 14 april 2009:
"DE MAAT VAN GOD"

Een groep katholieke gelovigen neemt het op voor de paus. 'De kerk aanvaardt haar opdracht niet van de mensen maar wel van God.'
Lees verder...
Maart 2009
Artikel in Tertio over progressieven en Vaticanum II:
"OOK DE ‘PROGRESSIEVEN’ MOETEN VATICANUM II AANVAARDEN"
De opheffing van de excommunicatie van vier bisschoppen van het Pius X-genootschap door Benedictus XVI is, blijkens enkele recente bijdragen in Tertio, bij ‘progressieve’ christenen in het verkeerde keelgat geschoten.
Lees verder...

December 2008

De Fortiszaak doet zeer ernstige vragen rijzen t.a.v. het functioneren niet alleen van de politiek, maar ook van het gerecht. Op Kerstavond schreven Marcel Gielis en Frans Van Looveren een pleidooi voor een grondige doorlichting van het gerecht, waarbij ze uitgaan van de leer van Montesquieu over de scheiding - of beter het onderscheid - der machten.